K. Mariya Trickett

Affiliations

  • Svp And Chro at Aptiv Plc (APTV), 2021-03-02